Sikkerhedsregler for klubben (inkl regler for gæsteroere)

 

Sikkerhedsbestemmelser for Odense Kajakklub

 

§1 Formål og gyldighed

Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker kano- og kajakroning i Odense Kajakklub (OK).

Sikkerhedsbestemmelserne gælder for al roning i alle typer farvande

 • som sker til og/eller fra klubbens anlæg
 • i klubbens arrangementer, herunder klubture, hvor klubbens og private kanoer/kajakker anvendes
 • for klubbens og medlemmernes gæster 

Disse sikkerhedsbestemmelser indeholder og supplerer Dansk Kano og Kajak Forbunds (DKF’s) sikkerhedsbestemmelser.

Bestemmelserne kan erstattes ved stævner med særskilte sikkerhedsforskrifter i overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser.

 

§2 Klubbens sikkerhedsbestemmelser

2.1 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning

Enhver roer har til enhver tid pligt til at opføre sig forsvarligt under hensyntagen til vind, vejr og rovand, således at man til enhver tid kan bringe sig selv, kajak og pagaj/materiel sikkert i land. Desuden skal man tilstræbe at ro kystnært.

Ved klubture skal der udpeges en turleder, som udstikker retningslinjer for en forsvarlig gennemførelse af turen, og som kan afvise roere, der ikke har de fornødne færdigheder eller udstyr. Krav til turleder er EPP3, hvis der ikke ros kystnært.

Alle kajakker/kanoer skal være i forsvarlig stand/sødygtige samt være forsynet med navnemærke.

 

2.2 Under instruktion

Instruktion foregår efter en kursusplan, der forud for kursets begyndelse er godkendt af bestyrelsen. Ved instruktion skal alle bære svømmevest.

Ikke frigivne personer kan efter godkendelse af deres instruktør ro med et frigivet OK-medlem.

 

2.3 Roning i vinterhalvåret (1. oktober – 30. april)

Alle skal bære svømmevest.

Klubbåde må ikke benyttes til roning gennem is. Af hensyn til egen sikkerhed frarådes roning i isfyldt farvand.

Unge 12-18 år må kun ro til den grønne vendebøje (nr. 49), på åen eller i havnen.

Det tilrådes, at der benyttes våddragt/tørdragt, ligesom det tilrådes at ro minimum 2 sammen.

 

2.4 Roning med gæster

a) Gæsteroere uden erfaring kan i perioden 1. juni – 30. september inviteres til en prøvetur i kajak under ansvar af det frigivne OK-medlem, der har inviteret vedkommende. Gæsteroning af denne type skal ske på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, således det til enhver tid er muligt at bjerge personer og materiel i land hurtigt og effektivt (begrænset til strækningen mellem lystbådehavnen ved siden af Odense Kajakklub og den grønne vendebøje, nr. 49). Gæsteroning af denne type kan ske uden at informere bestyrelsen. To gæster pr. frigivet roer.

b) Gæsteroere med EPP2 eller tilsvarende erfaring kan inviteres til at deltage i en prøvetur i kajak under ansvar af det frigivne OK-medlem, der har inviteret vedkommende. To gæster pr. frigivet roer.

2.5 Roning i mørke

Der skal kunne vises hvidt lys 360o (synligt 300 m.) Der skal bæres svømmevest. Det tilrådes desuden at bære reflekser.

2.6 Roning i områder med væsentlig erhvervstrafik

Roning i afmærkede ruter, herunder kanalen, skal se med fuld hensyntagen til erhvervstrafikken.

2.7 Roning med børn og unge

Sikkerhed på vandet – DKF's minimumskrav

 • For børn og unge under 12 år gælder altid, at de:
  • skal være i stand til at svømme mindst 350 meter
  • skal ro sammen med mindst en frigiven voksen over 18 år.
 • Alle roere skal medbringe en CE-mærket (typegodkendt) svømme- eller redningsvest.
 • Alle skal ro med CE godkendt svømmevest indtil den dag de fylder 14 år.
 • Ikke frigivne roere skal ro med svømmevest.
 • Kravene for at blive frigivet til at ro alene, hvor det som minimum gælder, at roeren:
  • Kan svømme mindst 600 meter.
  • I tilfælde af kæntring kan bjærge sig selv i land.
  • Har kendskab til lovgivning og lokale forskrifter omkring færdsel på vandet.

Sikkerhed på vandet – Lokale farvand

Det daglige ro farvand for børne/ungdomsafdelingen dækker Odense kanal, Odense havn og Odense Fjord.

 • Roning udenfor dagligt ro farvand er normalt enten stævnerelateret eller i forbindelse med træningslejre, hvorfor enten DKF’s stævnevedtægter eller DKF’s sikkerhedsbestemmelser dækker forholdet.

Sikkerhed på vandet – Sommer (1/5 - 30/9)

 • Ungdomsroerens niveau inddeles i 3 niveauer. Niveauet fastsættes til enhver tid af 2 enige ungdomstrænere.

 

 • Kap 3 (nybegynder)
  • må kun ro når:
 • Der er mindst en frigivet roer på 18 år eller ældre med.
 • Alternativt en frigivet ungdomsroer der er fyldt 15 år og har bestået instruktør 1.

 • Kap 2 (øvet ungdomsroer)
  • må kun ro uden træner, hvis I:
 • ror mindst 2 sammen.
 • ror på kanalen mellem Stige Jollehavn og broen ved Søpavillionen på Stige Ø.
 • har godkendelse fra jeres forældre.
 • er frigivet af holdlederen.
 • Kap 1 og kraftcenterroere under 15 år må kun ro uden træner, hvis I
  • ror på kanalen mellem Stige Jollehavn og Sortehusene på Stige Ø.
  • har godkendelse fra jeres forældre.
  • er frigivet af holdlederen.
 • Sommerskolehold
  • må kun ro, når der er mindst en frigivet roer på 18 år eller ældre med.

Sikkerhed på vandet – Lokale forhold

 • På strækningen mellem Odense havn og Gabet sejler erhverssejlads som der skal vises hensyn til.
 • Det er eget ansvar at overholde sikkerhedsreglerne.
 • God og ordentlig færdsel på vandet:
  • Ro ikke for mange ved siden af hinanden så I ”spærrer” på kanalen.
  • Indikér tydeligt, at I har set andre både så de ved, hvor I er på vej hen.
  • Kryds ikke ind foran andre både.
  • Hold jer i nærheden af land – specielt hvis det blæser eller I ror uden træner.
  • Husk I repræsenterer Odense Kajakklub, når I færdes på kanalen.

 

2.8 Roning med personer med handicap og/eller sygdomme

Personer, der har en sygdom eller et handicap, der kan være en væsentlig sikkerhedsmæssig risiko, må kun ro sammen med andre, frigivne roere. Vedkommende skal da sikre sig, at mindst én anden i gruppen har kendskab til sygdommen eller handicappet.

 

2.9 Frigivelseskrav

En person kan blive frigivet når:

 • man er fyldt 15 år
 • kan svømme 600 m.
 • har kendskab til lovgivning og lokale forskrifter omkring færdsel på vandet
 • har roet 100 km.
 • har EPP2 eller tilsvarende erfaring (fx DGI kajakroer 1, BCU 2)
 • har kendskab til sikkerhedsbestemmelserne og de risici, der kan være ved at ro kano og kajak

2.10 ”Prøv kajak” og polterabend-arrangementer

Når kajakpoloafdelingen afholder ”prøv kajak” og/eller polterabend-arrangementer, gælder en dertil udformet sikkerhedsinstruks.

 

§3 Medlemmernes personlige sikkerhed

Den frigivne roer har ansvaret for sikkerheden ved roningen, herunder at vedkommendes færdigheder og udstyr sikkerhedsmæssigt svarer til de forhold, under hvilke roningen foregår.

Den frigivne roer har ansvaret for at vedligeholde egne sikkerhedsmæssige færdigheder.

Medlemmer, der har eller får en sygdom, som kan medføre lammelser eller bevidsthedstab, skal orientere klubbens bestyrelse herom.

Alle roere SKAL medbringe en CE-mærket (typegodkendt) svømme- eller redningsvest. Vesten skal bæres af:

 • børn og unge under 14 år hele året
 • ikke frigivne roere hele året
 • alle øvrige roere i vinterhalvåret, det vil sige fra 1. oktober til og med 30. april

Alle ulykker og nærved-ulykker med fare for liv og levned samt forlis af klubmateriel skal indberettes til formand eller næstformand

Sikkerhedsbestemmelserne er udarbejdet af et af bestyrelsen nedsat sikkerhedsudvalg.

Sikkerhedsbestemmelserne er godkendt af bestyrelsen i Odense Kajakklub 20-8-2018