Seneste revision på ordinær generalforsamling den 8. februar 2017

 

Vedtægter for Odense Kajakklub

§ 1: 
Odense Kajakklub har til formål at vække og fremme interessen for roning i kano og kajak, samt at give medlemmerne mulighed for virke og kammeratligt samvær i fritiden.

Foreningens navn og midler må ikke bruges til andre formål. Foreningen er medlem af dansk Kano- og Kajakforbund. Foreningens medlemstal kan kun begrænses, hvis pladsforhold gør det nødvendigt. Klubbens kano­ og kajakaktiviteter er ligeværdige uanset hvilken afdeling de foregår i.

§ 2:
Indmeldelse kan ske ved henvendelse til bestyrelsen, og denne afgør om ansøgeren kan optages som medlem. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.

§ 3:
Medlemmerne skal overholde foreningens vedtægter samt respektere bestyrelsens beslutninger.

Nye medlemmer afgiver ved indmeldelsen en skriftlig erklæring på, af vedkomne er indforstået med disse.

§ 4: 
Er kontingentet ikke betalt senest en måned efter forfaldsdatoen, ophører vedkommendes medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan give et medlem henstand eller hel/delvis fritagelse for kontingent, hvis særlige forhold taler herfor.

§ 5: 
Aktive medlemmer skal opfylde Dansk Kano- og Kajak Forbunds regler samt foreningens interne ro- og sikkerhedsreglement.

§ 6:
Hvert aktivt medlem har ret til en bådplads.

§ 7:
Efter indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen udnævne et medlem til æresmedlem af foreningen. Æresmedlemmet betaler ikke kontingent, men har samme rettigheder som aktive medlemmer.

§ 8:
Passive medlemmer kan deltage i foreningens arrangementer, men har ikke stemmeret til generalforsamlingen. Passive medlemmer har ikke rotilladelse.

§ 9:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang om året – inden udgangen af februar måned. Tid og sted fastsættes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et bestyrelsesmedlem eller 15 medlemmer forlanger det.

Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftligt opslag på Odense Kajakklubs hjemmeside, og ved opslag i Odense Kajakklub. Forslag og emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen.

Hvis der er indkommet forslag, offentliggøres disse på Odense Kajakklubs hjemmeside og ophænges i klubben, senest 5 dage før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Hvis enighed ikke opnås træffes afgørelser ved flertalsbeslutninger. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

§ 10:
 Generalforsamlingen åbnes af formanden,

Hvorefter dagsorden er som følger for ordinære generalforsamlinger:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Bestyrelsesmedlemmerne aflægger beretning til godkendelse om den del af foreningsarbejde,
der hører under vedkommende. Efter hver beretning har medlemmer ret til at udtale sig.
3. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsen.
6. Fremlæggelse af den afgående bestyrelses forslag til budget for indeværende år.
7. Eventuelt

For ekstraordinære generalforsamlinger indgår alene punkt 1,3 og 7, samt 5, hvis der er tale om valg. Referat fra generalforsamlingen underskrives af ordstyrer og hovedbestyrelsen.

§ 11
: Foreningens bestyrelse består af hovedbestyrelsen, sportsudvalgsformand, poloudvalgsformand og 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer. Den samlede bestyrelse fordeler internt alle opgaver der relaterer til klubbens drift.

Hovedbestyrelsen består af formand, næstformand og kasserer, der fælles repræsenterer foreningen udadtil. Den samlede bestyrelse fordeler internt alle opgaver der relaterer til klubbens drift. Ansvarsområder skal fremgå af klubbens hjemmeside og opslag i klubben.

Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer, der er fyldt 18 år.

På generalforsamlingen vælges:

1. formand for 2 år i ulige år

2. kasserer for 2 år i lige år

3. øvrige bestyrelsesmedlemmer hvert år

Formand og kasserer skal vælges med tilslutning fra mindst 15 fremmødte medlemmer. Opnås dette ikke fortsætter generalforsamlingen med de resterende valg, og den nyvalgte bestyrelse indkalder til ekstraordinær generalforsamling senest 6 uger senere for at få valgt kasserer (lige år) eller formand (ulige år). Andre ubesatte poster kan også indgå.

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder efter generalforsamlingen eller formand/kasserer ikke vælges på den ekstraordinære generalforsamling skal bestyrelsen supplere og konstituere sig selv indtil den næste generalforsamling.

Bestyrelsen står til ansvar for generalforsamlingen.


§ 12:
Bestyrelsen er i forening ansvarlig for foreningens ledelse. Bestyrelsen skal respektere foreningens vedtægter og generalforsamlingens afgørelser.

Bestyrelsens afgørelser træffes ved flertalsbeslutning. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Medlemmerne kan normalt ikke deltage i bestyrelsesmøder, men mødereferaterne er tilgængelige.

Bestyrelsen skal behandle henvendelser fra medlemmerne senest 14 dage efter modtagelsen.

§ 13:
Medlemmer som gentagne gange overtræder foreningens vedtægter og regler eller undlader at efterkomme bestyrelsens forskrifter, kan udelukkes af foreningen.

Medlemmer som opfører sig uværdigt, kan ligeledes udelukkes af foreningen.

§ 14:
Foreningens regnskab opgøres den 31. december, hvorefter det overlades til revisorer til gennemgang. Revisorerne kan forlange alle nødvendige oplysninger.

14 dage før generalforsamlingen skal regnskabet være tilgængelig ved fremlæggelse i klubhuset.

§ 15:
Enhver ændring eller tilføjelse til disse vedtægter kræver godkendelse, og kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de af-givne stemmer er for forslaget.

Opløsning:

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

Hvis foreningen ophører som kano- og kajakklub, skal eventuelle midler overgå til foreninger eller sammenslutninger, der udfører børne- og ungdomsarbejde i Odense Kommune.

---

Vedtægterne er senest revideret efter vedtagelser på ordinær generalforsamling den 10. februar 2016 (aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer) og 8. februar 2017 (§11 om valg og sikring af handlemåde, hvis en post er ledig).